Pabradės lopšelis-darželis
PARTNERIAI
Apklausos

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Pirmininkas – Lucija Gruzdienė

Sekretorius – Svetlana Rackevič

Nariai:

Tėvų atstovas – Agnieška Valentynovičienė

Tėvų atstovas – Juliana Kivilšienė

Tėvų atstovas – Svetlana Jakubėnienė

Tėvų atstovas – Oksana Grincevič

Mokytoja – Danutė Savickienė

Logopedė- Diana Bimbienė

Mokytojos padėjėja – Tatjana Girulskaja

 

DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Pirmininkas –  Renata Grigonienė

Sekretorius – Miroslava Oklinskienė

Nariai – Marina Grigienė

 

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio “Varpelis” savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro l. v. direktoriaus pareigas Alicija Oleškevič, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Pirmininkas – l. v. direktoriaus pareigas Alicija Oleškevič

Sekretorius – Danguolė Boreikienė

 

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio “Varpelis” institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Pirmininkas – Renata Grigonienė

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkas – l. v. direktoriaus pareigas Alicija Oleškevič

Sekretorius – Marina Grigienė

Nariai:

Diana Bimbienė

Svetlana Rackevič

 

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkas – l. v. direktoriaus pareigas Alicija Oleškevič

Sekretorius – Miroslava Oklinskienė

Nariai:

Lucija Liachovič

Svetlana Rackevič

Tėvų atstovas – Svetlana Jakubėnienė

 

DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ INFORMACIJOS TEIKIMĄ ĮSTAIGOS INTERNETINEI SVETAINEI
Pirmininkas –  l. v. direktoriaus pareigas Alicija Oleškevič
Nariai:

Renata Grigonienė

Violeta Kazimeranec

Miroslava Oklinskienė